پروژه تعویض پنجره در خیابان دولت

تعویض پنجره های قدیمی آهنی با پنجره دو جداره upvc
پنجره ها به شکل Curve ( قوس ویترینی) بوده که در تعویض همانطور که در عکس نیز مشخص است پنجره های جدید دقیقا به همان شکل طراحی و ساخته شده است.
نام کارفرما:آقای حسین زاده
محل پروژه :تهران-دولت
نوع پروفیل:Winco
نوع شیشه:۶-۴ فلور ساده با گاز آرگون
تاریخ اجرا:۱۳۹۵

پنجره دو جداره در دولت

پنجره دو جداره در دولت